CHAIDAR, A.; AKMAL, M.; ALI, S.; AMALIA, N.; EFFIDA, D.; SAHRASAD, H. MASYARAKAT MINDANAO, ABU SAYYAF DAN MASALAH KEAMANAN KAWASAN. Cakrawala, v. 7, n. 1, p. 1-44, 26 nov. 2018.